استاد مشاور

استاد مشاور

استاد مشاور یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی می باشد که در راستای هدایت هدفمند امور تحصیلی دانشجویان جهت رشد و شکوفایی بیشتر و پیشگیری از افت تحصیلی  فراهم کردن زمینه های ارتقا علمی و رفع مشکلات  آموزشی پژوهشی / فردی - اجتماعی / رفاهی  و اخلاقی  دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی فعالیت می نماید.

آیین نامه جدید استاد مشاور