اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی

اعضا هیئت علمی

رتبه

مدرک تحصیلی

زمینه تحقیقاتی

آقای دکتر سید محمد حسین نوری موگهی استاد

PhD بافت شناسی و جنین شناسی

داخلی 381

دکتر سیمین فاضلی پور

استاد

PhD علوم تشریحی

داخلی 327

آقای دکتر محمد اکبری استاد

PhD علوم تشریحی

 

دکترشبنم موثقی

دانشیار

PhD علوم تشریحی

نوروساینس(استروک)

خانم دکتر زهرا نادیا شریفی دانشیار PhD نوروساینس

نوروساینس(استروک)

داخلی 257

دکترسید علی حسینی تهرانی

استادیار

PhD علوم تشریحی

داخلی 324

دکترعلی یوسفی اودرجی

استادیار

PhD علوم تشریحی

داخلی 324

دکترپریوش داودی

استادیار

PhD مهندسی بافت

داخلی 327

دکتر حمید رضا چگینی

استادیار

PhD نوروساینس

داخلی 324

دکتر شبنم عبدی

استادیار

PhD علوم تشریحی

باروری و ناباروری 

تولید مثل

داخلی 382

دکتر عطارد السادات مصطفوی

استادیار

PhD علوم تشریحی

داخلی 382

دکتر نیره زارع استادیار PhD نوروساینس  
دکتر شهرام ضرابیان استادیار PhD نوروساینس