رتبه های آموزشی

  • تعداد قبولی فارغ التحصیلان در رشته های تخصصی و فوق تخصصی تا کنون: 128 نفر

 رتبه های کسب شده توسط دانشجویان شرکت کننده  در امتحانات جامع علوم پایه:

  • کسب رتبه اول در بین دانشگاه های زیر 50 نفر در اسفند ماه 91
  • کسب رتبه پنجم کشوری و اول دانشگاه های زیر 50 نفر در امتحان جامع اسفند ماه 1389
  • کسب  رتبه سوم کشوری و اول دانشگاه های زیر 50 نفر در امتحان جامع اسفند ماه 1388
  • کسب  رتبه ششم کشوری در امتحان جامع اسفند ماه 1387
  • کسب  رتبه ششم کشوری در امتحان جامع اسفند ماه 1385

رتبه های کسب شده توسط دانشجویان شرکت کننده در امتحانات جامع پیش کارورزی:

 

  • کسب رتبه دوم در بین دانشگاه های زیر 50 نفر در اسفند ماه 91