منابع آموزشی

•آخرین دستورالعمل کشوری درمان وبا
•ارزیابی بیمار مبتلابه ایدز ودرمان ضد رتروویروسی
•اصول پیشگیری و مراقبت بیماریها
•تغذیه دوران بارداری و شیردهی
•دستورالعمل کشوری مراقبت آلودگی به شپش
•دستورالعمل_درمان_مالاریا
•راهنمای اقدامات پیشگیری 2014
•راهنمای راه اندازی کلینیک های پیشگیری
•راهنمای کشوری سل
•راهنمای کشوری مبارزه با بروسلوزا
•راهنمای کشوری مبارزه با تب خونریزی دهنده کریمه کنگ
•/فلوچارت واکسیناسیون هاری
•/مدیریت مواجهه شغلی با ایدز ،ویروس هپاتیت
•راهنمای کشوری عفونتهای بیمارستانی.
•ncd.راهنمای کشوری بیماری های غیر واگیر
•/مراقبت سالمندان
•مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران
•مانا
•فایل های نیازسنجی
•رژیم غذایی دش
•بوکلت کودک سالم
• (ایراپن)بیماری های غیرواگیر ویژه پزشک