مسئول و اعضاء EDO

 

مدیرEDO دانشکده پزشکی 

خانم دکتر شبنم عبدی

 

مسئول کمیته ارزشیابی اعتباربخشی: خانم دکتر مژده ملتی

مسئول کمیته برنامه ریزی و طرح درس: خانم دکتر الناز سادات میرصمدی

مسئول کمیته پژوهش در آموزش و جشنواره های آموزشی: خانم دکتر شجاعی

مسئول کمیته توانمندسازی اساتید : خانم دکترنسیم ولی زاده

مسئول کمیته استعداد های درخشان: خانم دکتر منیره ملتی

 

اهداف : بهبود نظام آموزش پزشکی و نهادینه کردن امر توسعه کیفی از طریق ارتقاء سطح آموزش و یادگیری درجهت تربیت فارغ التحصیلان توانمند پزشکی.

 

تدوین و توسعه برنامه ریزی درسی و آموزشی (curriculum development)

 اجرای ارزشیابی (ارزشیابی اساتید، ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی، ارزیابی آزمون ها و ارزیابی درونی گروه آموزشی (evaluation)

 آموزش اساتید و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و کارکنان

انجام نیازسنجی آموزشی اساتید و برگزاری کارگاه یا کنفرانس آموزشی (faculty & staff development)

 

 عملکرد EDO دانشکده: برای فعال سازی کمیته های استانداردسازی دوره پزشکی عمومی در زمینه های آموزش دانشجویان – آموزش اساتید

ب) کمیته ارزیابی بالینی:

ج)کارگاههای خود آموزی و از راه دور:

1-                     EBM2 –  ارزیابی نوین OscE، McQt         3 –  نسخه نویسی      

4 – استاد مشاور                 5 – آئین نامه ها                                       6 – حاکمیت بالینی    

7 – طراحی سؤالات المپیاد      8- آموزش های مدون

•ارزشها :
•- ارج نهادن به جایگاه هیئت علمی
•- ارج نهادن به خلاقیت و نوآوری
•- عدالت
•- پاسخگویی به نیازهای جامعه
•- کار تیمی