طرح های تحقیقاتی

فرم‌ها

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی (فرم صفر) (فایل شماره 57)

فرم شناسنامه طرح پژوهشی (فرم الف) (فایل شماره 58)

فرم قرارداد طرح پژوهشی (فرم شماره 1)  (فایل شماره 59)

فرم تمدید قرارداد طرح پژوهشی (فایل شماره 60)

فرم گزارش نهایی طرح پژوهشی (فایل شماره 61)

 

فرایند ثبت و بررسی طرح