پایان نامه

 
 
مراحل ارائه پایان نامه و ثبت پروپزال و فرمهای مربوطه (word , PDF )
فرم پروپوزال ( PDF Word )
 راهنمای تدوین و نگارش پایان نامهPDF)
فرم الف
 
 
مراحل دفاع:
به جای استفاده از 5 برگی فعلی، دستنویس (draft) کتابچه تز قبل از امضای استاد راهنما ومشاور جهت تعیین تاریخ دفاع از پایان نامه باعث میشود کتابچه های تهیه شده که از دانشکده به وزارتخانه و ... ارائه و ذخیره می گردد، در شان دانشکده پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی باشد . جهت استفاده از استاندارد جدید اینجا کلیک فرمائید .