مقررات و آئین نامه ها

آیین‌نامه‌ها/ بخشنامه‌ها

آیین‌نامه و دستورالعمل برگزاری همایش‌های علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (بخشنامه شماره 69593/73 مورخ 9/4/93)

بخشنامه فرصت مطالعاتی (بخشنامه شماره 4078/70 مورخ 25/1/95)

آیین‌نامه فرصت مطالعاتی داخل کشور

بخشنامه  شرایط مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد/ دکتری حرفه‌ای/ دکتری تخصصی (بخشنامه شماره 159968/73 مورخ 13/5/90) (فایل

بخشنامه شرکت اعضاء‌ هیات علمی در همایش‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور (بخشنامه شماره 38673/73 مورخ 24/2/93

آیین‌نامه طرح‌های پژوهشی (شماره 4078/70 مورخ 25/1/95)

بخشنامه عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر (بخشنامه شماره 212427/73 مورخ 2/7/91)

شیوه‌نامه انتشار کتاب‌های علمی (بخشنامه شماره 54397/87 مورخ 26/5/93)

طریقه آدرس‌دهی دانشگاه در مقالات

شیوه‌نامه تشویق مقالات (بخشنامه شماره 352676/87 مورخ 22/10/92)

 درج نام نویسندگان در مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی (بخشنامه شماره 29920/73 مورخ 9/9/92)