کوریکولوم پزشکی

آدرس سایت اطلاعات مربوط به کوریکولومهای آموزشی تخصصی

کوریکولوم آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی برای ورودی های مهر 96

Teb-Bullet-R.gif کوریکولوم ضروری داخلی  کار آموزی ، کارورزی

Teb-Bullet-R.gif کوریکولوم ضروری جراحی  کار آموزی ، کارورزی

Teb-Bullet-R.gif برنامه آموزشی ضروری جراحی  کار آموزی ، کارورزی

Teb-Bullet-R.gif کوریکولوم ضروری قلب  کار آموزی ، کارورزی

Teb-Bullet-R.gif کوریکولوم ضروری بهداشت و پزشکی اجتماعی کار آموزی ، کارورزی

Teb-Bullet-R.gif کوریکولوم ضروری کودکان  کار آموزی ، کارورزی

Teb-Bullet-R.gif کوریکولوم ضروری عفونی  کار آموزی ، کارورزی

Teb-Bullet-R.gif کوریکولوم ضروری اورژانس  کار آموزی ، کارورزی

Teb-Bullet-R.gif کوریکولوم ضروری روانپزشکی  کار آموزی ، کارورزی

Teb-Bullet-R.gif کوریکولوم ضروری زنان  کار آموزی ، کارورزی

Teb-Bullet-R.gif کوریکولوم ضروری نورولوژی   کار آموزی

Teb-Bullet-R.gif کوریکولوم ضروری رادیولوژی  کار آموزی

Teb-Bullet-R.gif کوریکولوم ضروری گوش و گلو و بینی  کار آموزی

کوریکولوم پوست کارآموزی-کارورزی

Teb-Bullet-R.gif کوریکولوم ضروری ارتوپدی