معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و کارکنان

 

 

معاون آموزشی، دانشجویی و تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر فرشته شاه محمدی

استادیار-متخصص زنان زایمان

 

 

             

               خانم زهرا دهنادی                                                            خانم دکتر مژگان روشندل توانا

مدیر آموزش علوم پایه، فیزیوپاتولوژی                                                     مدیرآموزش بالینی 

                                                             

 

همکاران

همکاران

سمت

شماره تماس

خانم فریبا حقی

کارشناس امور آموزشی (علوم پایه)

داخلی317

خانم فرناز فهیم نیا

کارشناس امور آموزشی (فیزیوپاتولوژی)

داخلی316

خانم فریده کمالی

کارشناس امور بالینی (آموزش انترنی)

داخلی

خانم طاهره فضلعلی

کارشناس امور آموزشی (آموزش استاژری)

داخلی

خانم مریم خوش خلق سیما

کارشناس امور آموزشی(تحصیلات تکمیلی و دستیاری)

داخلی

خانم مهناز جعفری

متصدی امور آموزشی

داخلی

آقای نورمحمد صالحی

مسئول امتحانات دانشکده

داخلی

خانم جمالی

بایگانی آموزشی

داخلی

 

 

وظایف عمومی معاون آموزشی

 1. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آئین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت برحسن اجرای آن؛
 2. تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛
 3. ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشکده درخصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر؛
 4. پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشکده؛
 5. نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها؛
 6. برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتهای دانشکده؛
 7. همکاری باسایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشکده؛
 8. انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشکده.

ب) وظایف اختصاصی:

 1. اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده؛ منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی؛
 2. برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت برحسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ریاست
 3. پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال وانعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی؛
 4. اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت؛
 5. برنامه ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی – آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی؛
 6. برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامعه علمی و آمایش کشور؛
 7. اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی؛
 8. ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی دانشکده
 9. برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه؛
 10.  نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور دردانشکده