انگل و قارچ و حشره شناسی

از آنجائیکه انگل های بیماریزا می توانند مخاطرات فراوانی را برای افراد جامعه بدنبال داشته باشند، لذا آشنایی با انگل ها  و بیماری های مرتبط با آنها ضروری است. در بخش انگل شناسی، وضعیت کنونی انگل ها از جنبه های مختلف ریخت شناسی، علائم بالینی، تشخیص و درمان بصورت مباحث تئوری و عملی آموزش داده می شود.

در بخش قارچ شناسی پزشکی، با تاکید بر انواع قارچهای مهم از نظر پزشکی، بیماریهای ناشی از آنها، راههای انتقال، تشخیص و درمان بیماری ها سعی می شود اطلاعات کافی در خصوص اهمیت پزشکی قارچ ها بصورت مباحث تئوری و عملی به دانشجویان  آموزش داده شود.

در بخش حشره شناسی، بند پایانی که اهمیت پزشکی دارند، مورد بحث قرار می گیرد. بند پایان از قدیمی ترین گروههای جانوری هستند که تماس تنگاتنگی با انسان دارند. بیمارهای منتقله بوسیله بند پایان و عوارض ناشی از تماس با آنها (نیش ، گزش ، واکنش های  آلرژیک) به صورت مشروح در قالب مباحث تئوری و عملی آموزش داده می شود.

 

مدیر گروه سرکار خانم دکتر پروانه عدیمی ناغان 

 

اعضای هیئت علمی 

هیئت علمی مرتبه رزومه 

دکتر جواد نعمتیان

   
دکتر پروانه عدیمی ناغان    رزومه
دکتر حمید بلقیس زاده   رزومه
دکتر جمال الدین فرزادشایقی    
دکتر عباس محمودزاده پورناکی    

طرح درس انگل شناسی و قارچ قدیم 1

طرح درسی انگل شناسی و قارچ شناسی 2

طرح درس انگی شناسی و قارچ جدید