اپیدمیولوژی و آمار حیاتی

 

اپیدمیولوژی ازشاخهای کاربردی علوم هستند که تمرکز و تاکید آن‌ها بر توسعه واستفاده از روشهای متدولوژیکی است که درراستای حل مسائل و پاسخ به سوالاتی که در بهداشت،پزشکی و ژنتیک و بیولوژی انسانی مطرح می شوند .