اپیدمیولوژی و آمار حیاتی

 

اپیدمیولوژی ازشاخهای کاربردی علوم هستند که تمرکز و تاکید آن‌ها بر توسعه واستفاده از روشهای متدولوژیکی است که درراستای حل مسائل و پاسخ به سوالاتی که در بهداشت،پزشکی و ژنتیک و بیولوژی انسانی مطرح می شوند .  

 

اعضای هیئت علمی 

هیئت علمی مرتبه رزومه 
 محمد زارع    
 محمد فشارکی    
 عارف امیرخانی    
 مسعود کریملو    
 سوگل نیازیان    

طرح درس 1

طرح درس 2