میکروب شناسی و ایمنی شناسی

 

 

 

 

 

 

اهداف و رسالت گروه 

1-      ارائه و آموزش دروس نظری و عملی به دانشجویان تمام مقاطع و رشته های موجود در دانشگاه آزاد اسلامی  علوم پزشکی تهران

2-      انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه های ایمونولوژی و میکروب شناسی

3-     ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه های مربوطه

 

اعضای هیئت علمی 

هیئت علمی مرتبه رزومه
 محمد کریم رحیمی   رزومه 
 مسعود پارسانیا    

 

مهرداد غلامزاد

استادیار رزومه
 شهرام سیدی استادیار رزومه
دکتر احد زارع استادیار  
 الناز السادات میر صمدی استادیار رزومه

زیبا قاسمی 

استادیار رزومه

 

جهت دریافت طرح درس ها کلیک بفرمایید. 

نظری ترم 4

نظری ترم 4

آزمایشگاه ترم 4

نظری ترم 5

نظری ترم5

آزمایشگاه ترم 5