شوراهای دانشکده پزشکی

 

اعضاء شورای آموزشی دانشکده پزشکی

 1. خانم دکتر شبنم موثقی
 2. خانم دکتر فرشته شاه محمدی
 3. آقای دکتر محمدکاظم بخشنده
 4. خانم دکتر میترا علی نژاد خرم
 5. آقای دکتر علی عبدالهی
 6. آقای دکتر اسفندیار متینی
 7. خانم دکتر مریم وحدت شریعت پناهی
 8. خانم دکتر مریم امین
 9. آقای دکتر عبدالمجید حسینی
 10. خانم دکتر بتول قربانی
 11. خانم دکتر مهناز ولی زاده
 12. آقای دکترعلیرضا  تیموری
 13. خانم دکتر مژگان روشندل توانا
 14. خانم سیده زهرا دهنادی

اعضاء شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

 1. خانم دکتر زهرا نادیا شریفی
 2. آقای دکترمهدی سلیمان پور
 3. خانم دکتر مهرانگیز زنگنه
 4. آقای دکترمحمدزارع
 5. خانم دکتر معصومه همت یار
 6. خانم دکتر ادیمی
 7. آقای دکترسید محمد مسعود شوشتریان
 8. آقای دکترسید حسین یحیوی
 9. خانم دکتر شبنم موثقی

وظایف شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پزشکی:

 1. برنامه‌ریزی جهت ایجاد زمینه‌های اجرایی مصوباتی که توسط معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی موسسه ابلاغ می‌گردد؛

 2. تدوین سیاست‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده یا آموزشکده با توجه به خط‌مشی آموزشی و پژوهشی موسسه جهت تصویب در مراجع ذیصلاح؛

 3. بررسی و تدوین طرحهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و ارجاع آنها به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری موسسه؛

 4. بررسی و تدوین طرحهای ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده و پیشنهاد آن به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری موسسه؛

 5 . هماهنگی میان گروه‌ها و بخشها در ارائه دروس مشترک؛

 6 . اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده؛

 7. بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای موسسه برای تکمیل اعضای هیأت علمی هر گروه؛

 8 . بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه؛

 9. بررسی و اظهارنظر در مواردی که رییس دانشکده به شورا ارجاع می‌دهد؛

 10. بررسی تقاضاهای فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای موسسه؛

 11. بررسی طرح‌های پژوهشی و فناوری اعضای هیأت علمی و ارجاع آن به شورای تخصصی پژوهشی و فناوری موسسه؛

 12. تصویب عناوین رساله (پایانه‌نامه‌های تحقیقاتی دوره‌های کارشناسی ارشد و بالاتر) با رویکرد حل موضوعات کاربردی و توسعه و تحقیق در موضوعات بنیادین؛