معاونین دانشکده

 

معاونت آموزشی، دانشجویی و تحصیلات تکمیلی

 • معاون: خانم دکتر فرشته شاه محمدی
 • مدیر آموزش علوم پایه، فیزیوپاتولوژی: خانم زهرا دهنادی
 • کارشناس امور آموزشی (علوم پایه): خانم فریبا حقی
 • کارشناس امور آموزشی (فیزیوپاتولوژی): خانم فرناز فهیم نیا
 • مدیرآموزش بالینی: خانم دکتر مژگان روشندل توانا
 • کارشناس امور بالینی (آموزش انترنی): خانم فریده کمالی
 • کارشناس امور آموزشی (آموزش استاژری): خانم طاهره فضلعلی
 • کارشناس امور آموزشی(تحصیلات تکمیلی و دستیاری): خانم مریم خوش خلق سیما
 • متصدی امور آموزشی: خانم مهناز جعفری
 • مسئول امتحانات دانشکده: آقای نورمحمد صالحی
 • بایگان آموزشی: خانم جمالی

مدیریت توسعه آموزش علوم پزشکی  (EDO)

 • مسئول: آقای دکتر محمدکاظم بخشنده
 • کارشناس امور آموزشی

معاونت پژوهشی

 • معاون: آقای دکتر غلامزاد
 • کارشناس امور پژوهشی: خانم ناهید نجف محبوبی
 • مسئول کتابخانه: خانم دهقان

امور دانشجویی و فرهنگی

 • مسئول: خانم بابایی
 • کارشناس امور دانشجویی
 • کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی

امور مهارتهای بالینی skill lab

 • مسئول: آقای دکتر علی یوسفی اودرجی
 • کارشناس امور آموزشی (مهارتهای بالینی): خانم مینا حسن پور مطلق

امور آزمایشگاهها

 • مسئول امور آزمایشگاهها : آقای ایرج آزاد