رئیس دانشکده

رئیس دانشکده

ریاست دانشکده

دکتر شبنم موثقی

دانشیار 
PhD علوم تشریحی
 

تلفن ریاست دانشکده : 22618550
دورنویس ریاست دانشکده: 22618550

 

 

همکاران:

 

مسئول امور دفتری و بایگانی

خانم نیلوفر جیحانی

شماره داخلی 229

متصدی امور دفتری

 خانم منظر پورزارع            

 شماره داخلی 229          


شرح وظایف و اختیارات رئیس دانشکده پزشکی

1) نظارت بر حسن اجرای مصوبات قانونی و معاونت های مربوطه

2) ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی ،اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

3) بررسی  و نظارت بر صلاحیت  و حسن اجرای وظایف آموزشی ،پژوهشی اعضای هیات علمی، مدیران گروهها و اظهارنظر درباره آنان

4) ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های بخش های مختلف دانشکده ارتقاء کمی و کیفی راندمان کار پرسنل از طریق  روشهای اصولی و منطقی مدیریت

5)برآورد نیازھای مالی، استخدامی، تجھیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به  مقامات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه

6) نظارت بر  فعالیت های امور آموزشی و پژوهشی و ... دانشکده

 (7نظارت بر حضور و غیاب کارکنان دانشکده و رسیدگی به گزارشات لازم .

8) نظارت بر کار شوراھای مختلف دانشکده و ارسال فعالیت سالانه دانشکده و گزارش آن به معاونت های مربوطه

9) انتخاب انتصاب معاونین دانشکده، نظارت بر انتخاب مدیران گروههای علوم پایه و بالینی 

10) نظارت بر حسن اجرای آزمونها در تمامی سطوح