دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

مسئول دفتر: خانم دکتر شبنم عبدی

تاریخچه  :

دستور تاسیس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دی ماه 1389 صادر و از اردیبهشت 1390 با مدیریت خانم دکتر مهسا هادیپور جهرمی با هدف ارتقاء کیفیت آموزش در دانشکده پزشکی شروع به فعالیت نمود و پس از انتصاب ایشان به سمت مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) واحد پزشکی تهران از دی ماه 1390 ، خانم دکتر شبنم موثقی به عنوان مسئول این دفتر انتخاب شدند.
 

وظایف و تشکیلات :

 رسالت

 ارتقای سطح آموزش و یادگیری در دوره های آموزشی دانشکده پزشکی با هدف تربیت نیروی انسانی توان مند برای ارایه بهترین کیفیت خدمات سلامت به آحاد جامعه

حیطه عملکرد

• توان مندسازی نیروی انسانی (faculty development)

• برنامه ریزی آموزشی (curriculum development)

• ارزشیابی آموزشی (evaluation)

• پژوهش در آموزش (research in education)

 وظایف

توان مند سازی نیروی انسانی

1. توان مندسازی نیروی انسانی (اعم از اعضای هیأت علمی و دستیاران) در زمینه:

• اصول و مبانی آموزش پزشکی

• نیازهای ویژه دوره های آموزشی و بازنگری های آن

• مهارت های آموزش بالینی

2. ارایه مشاوره به مسؤولان دانشکده و دپارتمان های آموزشی در زمینه رهبری و مدیریت تغییر آموزشی

 3. ارایه مشاوره به اعضای هیأت علمی (به ویژه اعضای هیأت علمی جدید) در مسیر ارتقای توان مندی های آموزشی

4. برنامه ریزی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در زمینه آموزش پزشکی در دپارتمان های مختلف

برنامه ریزی آموزشی

 ارایه مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آن ها

 این امر شامل مشارکت در نیازسنجی و طراحی دوره های آموزشی تحت پوشش دانشکده پزشکی می باشد

 ارزشیابی آموزشی

 ارایه مشاوره به مسؤولان دانشکده پزشکی و دپارتمان های آموزشی در زمینه:

 • ارزشیابی دوره های آموزشی

• ارزشیابی فراگیران

 • ارزشیابی اعضای هیأت علمی این امر شامل مشارکت در طراحی طرح های مربوط به ارزشیابی موارد فوق می باشد.

پژوهش در آموزش

 1. ارایه مشاوره در زمینه پژوهش در آموزش به گروه های آموزشی مختلف و اعضای هیأت علمی

 2.همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده و مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در زمینه بررسی طرح های پژوهش در آموزش ارایه شده توسط اعضای هیأت علمی و دپارتمان های آموزشی

 3.مشارکت در انجام طرح های پژوهش در آموزش با دپارتمان های آموزشی

 4.انجام طرح های پژوهش در آموزش مبتنی بر نیازهای موجود در دانشکده به ویژه در حیطه آموزش بالینی

 دفتر توسعه آموزش برای انجام وظایف خود به همکاری اعضای هیأت علمی فعال در گروه های اموزشی دانشکده وابسته است و از این رو با جمع کثیری از این عزیزان ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد.

 

برنامه ها و فعالیتها:

سال 1390:
1- برگزاری جلسات آشنائی بیشتر با EDC و معرفی EDO دانشکده پزشکی در اسفند ماه 90
2- انتخاب اعضاء جهت تشکیل چهار کمیته ارزشیابی، پژوهش در آموزش، توانمندسازی اساتید و برنامه ریزی آموزشی
سال 1391 :
1- همکاری با EDC در راستای برگزاری کارگاههای مختلف توسط EDC جهت اعضای محترم هیئت علمی واحد پزشکی تهران نظیر EBM ، روشهای نوین تدریس و نسخه نویسی.
2- تشکیل و فعال سازی کمیته های ارزشیابی، پژوهش در آموزش، توانمندسازی اساتید و برنامه ریزی آموزشی EDO و همچنین کمیته های مشابه در بیمارستانها که زیر نظر کمیته های مرکزی فعالیت می نمایند.
3- تشکیل کمیته مشارکت دانشجوئی دربیمارستانهای واحد
4- همکاری در برگزاری کارگاه «کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش دروس پزشکی»
5- اتمام و تصویب پرسشنامه های ارزشیابی درونی گروهها در کمیته ارزشیابی EDO 
6- انجام ارزشیابی درونی گروهها و دانشکده پزشکی در تابستان 1391
7- تصمیم به اجرای استاندارد سازی آزمونهای تئوری در مقطع علوم پایه


 

 کارگاهها

سال1390:
1- برگزاری کارگاه مالکیت فکری در زمینه ثبت اختراع برای دانشجویان با سخنرانی خانم دکتر هدیه علوی طلب، اسفند ماه 90
2- برگزاری کارگاه آشنائی با دوره انترنی در واحد پزشکی تهران در تاریخ 24/12/90

سال 1391 : 
1- برگزاری کارگاه آموزشی نسخه نویسی برای دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی در فروردین ماه 1391
2- برگزاری کارگاه نسخه نویسی جهت اساتید بالینی در بیمارستانهای امیر المومنین، بیمارستان بوعلی و جواهری در اردیبهشت 1391
3- برگزاری کارگاه نسخه نویسی جهت اساتید بالینی در بیمارستانهای امیر المومنین، بیمارستان بوعلی و جواهری درتیر ماه 1391
 

معرفی مرکز و رسالت