ریاست

ریاست دانشکده: 
نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده :دکتر شبنم موثقی
تلفن ریاست دانشکده : 22618550
دورنویس ریاست دانشکده: 22618550