فرم دکتری تخصصی

فرم‌ها/ دکتری‌تخصصی

فرم تایید مجلات در انتشار مقالات پژوهشی دوره دکتری تخصصی (word-pdf) (فایل شماره 15)

فرم درخواست معرفی ناظر برای برگزاری جلسه دفاع از رساله دانشجویان دکتری تخصصی (word-pdf) (فایل شماره 17)

فرم اعلام نظر داور به منظور انجام پیش دفاع از رساله دکتری تخصصی (فایل شماره 28)

فرم تعهد ارائه مقاله (فایل شماره 32)