فرم دکتری‌حرفه‌ای

فایل پروپوزال (word-pdf) فرم پروپوزال 

فرم تفاهم‌نامه همکاری با استاد راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی

فرم بررسی موضوع پایان‌نامه در کتابخانه- فرم شماره 5 (word-pdf)

فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع فرم شماره 7

فرم ارزیابی دفاع از پایان‌نامه (word-pdf) 

فرم صورتجلسه دفاع از پایان‌نامه (word-pdf) 

فرم ب (word-pdf) 

سوگندنامه

اطلاعیه دفاع- فرم شماره 4

فرم مجوز صحافی پایان‌نامه- فرم شماره 8

فرم دریافت شماره حساب سیبا برای اساتید خارج از دانشگاه آزاد

فرم تعهدنامه اصالت پایان‌نامه (word-pdf)

فرم تحویل نسخه‌های پایان‌نامه- فرم شماره 12

فرم انصراف از دریافت نمره مقاله

فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان‌نامه (word-pdf)