فرم کارشناسی ارشد

فایل پروپوزال (word-pdf) (فایل شماره 8)

فرم تفاهم‌نامه همکاری با استاد راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (فایل شماره 20)

فرم بررسی موضوع پایان‌نامه در کتابخانه- فرم شماره 5 (word-pdf) (فایل شماره 22)

 

فرم تایید استاد راهنما/مشاور جهت برگزاری جلسه دفاع فرم شماره 1 (فایل شماره 68)

فرم تاییدیه آموزشی- فرم شماره 2  (فایل شماره 69)

فرم تایید پژوهشی- فرم شماره 3 (فایل شماره 70)

فرم اطلاعیه روز برگزاری دفاع- فرم شماره 4 (فایل شماره 71)

فرم ابلاغیه جلسه دفاع- فرم شماره 5 (فایل شماره 72)

فرم ب- فرم شماره 6 (word-pdf)  (فایل شماره 131)

فرم صورتجلسه دفاع از پایان‌نامه- فرم شماره 7 (word-pdf)  (فایل شماره 102)

فرم ارزیابی دفاع از پایان‌نامه (word-pdf)  (فایل شماره 26)

فرم مجوز صحافی پایان‌نامه- فرم شماره 8 (فایل شماره 30)

فرم دریافت شماره حساب سیبا برای اساتید خارج از دانشگاه آزاد (فایل شماره 27)

فرم تعهدنامه اصالت پایان‌نامه (word-pdf)  (فایل شماره 21)

فرم تحویل نسخه‌های پایان‌نامه- فرم شماره 12 (فایل شماره 33)

فرم انصراف از دریافت نمره مقاله  (فایل شماره 31)

فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان‌نامه- فرم شماره 10 (word-pdf)  (فایل شماره 16)