کارگاه ها

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

گروه علوم تشریحی در دانشکده پزشکی  روز چهارشنبه مورخ 6/6/98اقدام به برگزاری کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی  برای دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تشریح بصورت تئوری و عملی کردند. در ابتدا این کارگاه بصورت تئوری  با تدریس دکترشبنم عبدی برای دانشجویان انجام شد و دانشجویان با انواع حیوانات آزمایشگاهی، اصول اخلاقی،  نگهداری و تغذیه ای حیوانات آزمایشگاهی  ونحوه بکارگیری این حیوانات در پژوهش ها و طرح های تحقیقاتی آشنایی پیدا کردند. در ادامه این کارگاه بصورت عملی در اتاق حیوانات برای دانشجویان برگزار گردید که در این کارگاه دانشجویان با نحوه کار با این حیوانات بصورت عملی از قبیل انواع  روش های مقید سازی حیوانات،  روش های خون گیری ، روش های تزریق دارو روش های بی دردی و بیهوشی، گاواژ و عمل های جراحی بر روی موش سوری و موش صحرایی  برای انجام طرح های تحقیقات و پژوهش های علمی  و آزمایش های مختلف آشنایی پیدا کردند.