مرکز آموزش مهارت بالینی(اسکیل لب)

 

                                                          

مسئول مرکز آموزش مهارت بالینی

آقای دکتر علی یوسفی اودرجی

 

کارشناس: سرکار خانم مینا حسن پور مطلق

 

 این مرکزدر زمینه برگزاری کلاسهای واحد مهارتهای بالینی جهت دانشجویان پزشکی،کلاسهای سمیولوژی به شیوه کورس،برگزاری امتحانات OSCE،برگزاری کارگاههای آموزشی جهت گروههای مختلف،ارائه مواد کمک آموزشی از قبیل فیلم وجزوات آموزشی و... فعال می باشد وتاکنون کارگاه آموزشی ،..... دوره وکلاس آموزشی، دوره های کورس سمیولوژی، و دوره های درس بالینی دراین مرکز برگزار گردیده است. رسالت مرکز:

ارتقاء سلامت وکیفیت مراقبت از بیماران وارتقاء توانمندیها ومهارتها عملی کارآموزان،کارورزان ودستیاران رشته پزشکی با آموزش مهارتهای بالینی و ارتباطی و ایجاد شبیه سازی واقعی یک محیط بالینی از طریق:

           ایجاد محیطی ایمن برای تدریس وفراگیری مهارتهای بالینی از طریق برگزاری دوره ها وکارگاههای آموزشی با استفاده از وسایل کمک آموزشی،رایانه،مولاژ ومانکن های آموزشی وCDوRole Playing

           نوآوری در زمینه ارائه روشهای تدریس مهارتهای بالینی وارتباطی

           ایجاد بستری مناسب برای پژوهش های آموزشی وارزیابی روشهای گوناگون آموزشی

           ایجاد بستری مناسب جهت خود آموزی با استفاده از جزوات آموزشی،مولاژها،ویدئوورایانه

           تولید مواد کمک آموزشی از قبیل اسلاید،عکس،فیلم ونرم افزارهای آموزشی