برنامه درسی و برنامه امتحانات فیزیوپاتولوژی دانشجویان پزشکی نیمسال دوم ۹۷-۹۸

برنامه درسی و برنامه امتحانات فیزیوپاتولوژی دانشجویان پزشکی نیمسال دوم ۹۷-۹۸

۱۳ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۳ کد : ۸۳۹ تصویری
تعداد بازدید:۲۷۵۱

 

 

 

 
کلاس06                                  برنامه هفتگی دانشجویان فیزیوپاتولوژی  پزشکی                           نیمسال دوم97-98

ایام هفته

7/30-9/15

-/11-15/9

12/45--/11

15/15-30/13

17-15/15

45/18-17

نام اساتید

شنبه

 

قلب-کلیه-خون-گوارش

قلب کلیه-خون -گوارش

 

 

 

 

 

 

1شنبه

 

پاتولوژی اختصاصی1

 

پاتولوژی عملی

فارماکولوژی عملی

پاتولوژی عملی

فارماکولوژی عملی

 

 

 

 

2 شنبه

 

 

قلب-کلیه-خون-گوارش

قلب-کلیه-خون گوارش

 

 

 

 

 

 

3 شنبه

 

---

---

--

 

 

 

 

4 شنبه

 

 

قلب-کلیه-خون-گوارش

 

قلب-کلیه-خون-گوارش

فارماکولوژی1

 

 

 

 

5 شنبه

 

قلب-کلیه-خون-گوارش

قلب گلیه- خون گوارش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاس07                                                                                                 برنامه هفتگی دانشجویان فیزیوپاتولوژی  پزشکی                        نیمسال دوم 97-98

ایام هفته

15/9-30/7

-/11-15/9

12/45--/11

15/15-30/13

17-15/15

45/18-17

نام اساتید

شنبه

 

سمیولوژی-ریه-روماتولوژی

غدد-بهداشت

سمیولوژی -  ریه روماتولوژی

غدد بهداشت

 

فارماکولوژی2

 

 

 

 

1شنبه

 

سمیولوژی-ریه-

روماتولوژی

غدد-بهداشت

سمیولوژی - ریه روماتولوژی

غدد بهداشت

 

 

 

 

 

 

2 شنبه

 

سمیولوژی عملی

سمیولوژی عملی

 

 

 

 

 

3 شنبه

 

سمیولوژی عملی

سمیولوژی عملی

 

 

 

 

 

4 شنبه

 

پاتولوژی اختصاصی2

 

سمیولوژی-  ریه روماتولوژی

غدد بهداشت

 

سمیولوژی -  ریه روماتولوژی

غدد بهداشت

 

 

 

 

 

5 شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانات فیزیوپاتولوژی دانشجویان پزشکی  نیمسال دوم 97-98

 

کد / مشخصه

نام درس

شروع کلاس

پایان کلاس

تاریخ امتحان

 

12838

قلب

17/1/98

7/2/98

21/2/98

12844

کلیه

23/2/98

4/3/98

20/3/98

12839

گوارش

22/3/98

10/4/98

25/4/98

12843

خون

26/4/98

7/5/98

23/5/98

12842

فارماکولوژی 1

21/1/98

9/5/98

5/6/98

12840

پاتولوزی اختصاصی1

18/1/98

20/5/98

17/6/98

12841

پاتولوزی عملی

 

 

 

12845

سمیولوژی نظری

17/1/98

31/1/98

7/2/98

12846

سمیولوژی عملی

30/2/98

24/4/98

 

12847

ریه

8/2/98

25/2/98

7/3/98

12849

روماتولوزی

8/3/98

26/3/98

9/4/98

12848

غدد

12/4/98

26/4/98

9/5/98

12851

فارماکولوزی2

17/1/98

5/5/98

20/5/98

12850

پاتولوزی اختصاصی 2

21/1/98

16/5/98

2/6/98

12852

بهداشت

3/6//98

7/6/98

 

 

آموزش فیزیوپاتولوژی


( ۴ )

نظر شما :